Γενικοί Οροί Χρήσης

Οι Γενικοί Όροι Χρήσης στο παρόν κείμενο (σε συνδυασμό με κάθε άλλο κείμενο αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.yoost.gr στο οποίο το παρόν κείμενο παραπέμπει/θέτει τους όρους που διέπουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και την πραγματοποίηση κάθε συναλλαγής μέσω του τόπου αυτού.
Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους.
Οι όροι του παρόντος δεν θίγουν τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με οποιονδήποτε από τους αναφερόμενους στον όρο 20 («Επικοινωνία») τρόπους επικοινωνίας.

1.       Η Εταιρία

Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος κειμένου καλύπτουν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και την πώληση κάθε προϊόντος μέσω του διαδικτυακού τόπου. Οι προμηθευτές μας είναι επίσημοι αντιπρόσωποι επωνύμων εμπορευμάτων και έχουν έδρα στην Ελλάδα και τη Γερμανία .
Οι πωλήσεις αφορούν σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και απευθύνονται στα μέλη του διαδικτυακού τόπου www.yοοst.gr σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές και προσφορές. Τον διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ALCITA ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALCITA IKE.», αριθμό καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ 159415203000, Α.Φ.Μ 801575225/ Δ.Ο.Υ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑΣ, ΕΔΡΑ: B. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 48-50, Τ.Κ. 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΤΤΙΚΗ (στο εξής «ALCITA IKE», “εμείς” ή “εμάς”). Τα στοιχεία επικοινωνίας με την ALCITA IKE (Διαδικτυακό κατάστημα) αναφέρονται στον όρο 20 («Επικοινωνία»).

2.        Στόχος των  Όρων Χρήσης και Συναλλαγών

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών θέτουν τους όρους χρήσης από τους καταναλωτές του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών καθώς και τους όρους της σύμβασης ανάμεσα σε κάθε καταναλωτή και την ALCITA IKE.

Με κάθε από μέρους σας χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr, όπως ενδεικτικώς τέτοιες χρήσεις είναι η είσοδος/πλοήγηση στον διαδικτυακό τόπο, η εγγραφή σε αυτόν, οι συναλλαγές μέσω αυτού, η καταχώρηση/ανάρτηση περιεχομένου σε αυτόν, η επικοινωνία μέσω αυτού κλπ., αποδέχεστε ότι έχετε λάβει γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, καθώς και ότι όλες οι συναλλαγές σας που θα διεξαχθούν, με την εταιρεία ALCITA IKE θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών (σε συνδυασμό με κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι παρόντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν).
Οι καταναλωτές καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και Συναλλαγών και να προβούν σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Εάν κάποιο μέλος δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους οφείλει να απόσχει από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) θα εφαρμόζονται σε κάθε επικοινωνία, σχέση και συναλλαγή που διέπει εσάς και την ALCITA IKE.
Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών δεν μπορούν να τροποποιηθούν ή να αλλαχθούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της ALCITA IKE.
Οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) μπορούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση να τροποποιηθούν από την ALCITA IKE.
Όσον αφορά την παραγγελία σας, οι ισχύοντες Όροι Χρήσης και Συναλλαγών είναι αυτοί που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.
Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και τροποποιήσεις κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν).
Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr μετά από κάθε τροποποίηση των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν)
λογίζεται ως αποδοχή των σχετικών τροποποιήσεων.

3.       Χρήση Διαδικτυακού Τόπου – Ιδιότητα Μέλους

Με την αποδοχή αυτών των Όρων Χρήσης και Συναλλαγών ή/και με την υποβολή παραγγελίας  εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα για να μπορείτε να καταρτίζετε
και να συμβάλλεστε σε νομικές συμβάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν κατέχετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.
Η ALCITA IKE σας δίνει την δυνατότητα να γίνετε μέλος στον διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr με την συμπλήρωση αίτησης εγγραφής on-line. Η ALCITA IKE διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση μέλους καθώς επίσης και να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια την εγγραφή ενός μέλους για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. λόγω άρνησης παραλαβής των Παραγγελθέντων προϊόντων κατά την παράδοση αυτών, λόγω παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς, λόγω συμπεριφοράς αντιβαίνουσας στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη, κλπ).
Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους είναι δωρεάν και δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις ή υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή την εγγραφή του απενεργοποιώντας το λογαριασμό του από το site από τη κατηγορία Πληροφορίες, Τα Προσωπικά μου Στοιχεία.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου  www.yoost.gr από κάθε μέλος γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών/καταναλωτών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

4.       Προσωπικά Δεδομένα

Οι πληροφορίες που παρέχετε στον διαδικτυακό μας τόπο μας υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ενότητα «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων». Με την παροχή των στοιχείων σας και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ALCITA IKE και παρέχετε την συναίνεσή σας για την επεξεργασία των στοιχείων και πληροφοριών που μας παρέχετε. Περαιτέρω, δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

5.       Επιφυλάξεις

Η ALCITA IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρουσιάσει τα προϊόντα της ιστοσελίδας με τον ακριβέστερο δυνατό τρόπο. Όσο κι αν προσπαθούμε να το αποφύγουμε, σε μερικές περιπτώσεις οι παρεχόμενες στο διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr πληροφορίες  πιθανό να περιέχουν ανακρίβειες ή να είναι ελλιπείς. Διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη ή να αλλάξουμε ή να ενημερώσουμε τη σελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Δεδομένης της εξ αποστάσεως πώλησης των προϊόντων, συγκεκριμένες ιδιότητες πωλούμενων προϊόντων (χρώματα, υφάσματα κλπ.) όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις στο διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνες του πραγματικού προϊόντος. Εάν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας μπορείτε να μας το επιστρέψετε σύμφωνα με τον όρο 11 («Επιστροφές και Πολιτική Αποζημίωσης») του παρόντος και την Πολιτική Επιστροφών μας, την οποία θα βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα στον διαδικτυακό μας τόπο. Η  ALCITA IKE καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει, αλλά δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που πωλούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους χρήστες περί της μη διαθεσιμότητας συγκεκριμένων προϊόντων χωρίς να υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

6.       Η παραγγελία σας

Από τη στιγμή που ολοκληρώνετε και επιβεβαιώνετε την παραγγελία σας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr δια της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής φόρμας παραγγελίας που υπάρχει στο διαδικτυακό τόπο, η  ALCITA IKE αποστέλλει άμεσα, στο σχετικώς δηλωθέν από εσάς e-mail, αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας το οποίο και περιλαμβάνει την εκτιμώμενη ημερομηνία παραλαβής και επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Η  ALCITA IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να διεκπεραιώσει κάθε παραγγελία σας, μπορεί όμως να προκύψουν ιδιαίτερες συνθήκες κατά τις οποίες η διεκπεραίωση της παραγγελίας σας δεν θα καταστεί δυνατή (π.χ. λόγω εξάντλησης του αποθέματος, λόγω διαπίστωσης ελαττώματος του προϊόντος κλπ.), παρά το γεγονός ότι σας έχει σταλεί επιβεβαίωση παραγγελίας. Η ALCITA IKE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει κάποια παραγγελία ανά πάσα στιγμή, κατά την διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 20 ημερών από την ημέρα που σας απεστάλη το e-mail επιβεβαίωσης και είτε θα σας προσφέρουμε κάποιο άλλο παρόμοιο προϊόν, οπότε εσείς θα επιλέξετε αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί το παρόμοιο προϊόν, ή θα ακυρώσουμε την παραγγελία επιστρέφοντάς σας όλο το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς.

Η παραγγελία-διαθεσιμότητα είναι σε ισχύ μονο με την εξόφληση (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό-χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μονο εντος Ευρωπαικης ενώσεως ). Σε κάθε άλλη περίπτωση που μια παραγγελία ακυρωθεί- γίνει επιστροφή χρημάτων και ταυτόχρονη ακύρωση- ή είναι σε αναμονή, δεν θα υπάρχει δικαίωμα δημοσίευσης σχολίων. Σε κάθε περίπτωση η  ALCITA IKE διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει παραγγελία ανά πάσα στιγμή, και χωρίς να ενημερώνει τον λογο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, επιστρέφοντας στον καταναλωτή κάθε σχετικώς από εκείνον καταβληθέν ποσό. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν έχει το  δικαίωμα ανάρτησης σχολίου  σε δημόσια θέα. Αν για τους παραπάνω λόγους γίνει ανάρτηση, χωρίς να εχει το δικαίωμα αυτό, θα υποστεί ολες τις νόμιμες νομικές κυρώσεις στα αστικά- εμπορικά στα δικαστήρια Αθηνων.

7.       Πολιτική Τιμών

Οι τιμές που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα μας είναι σχετικές με τις προτεινόμενες τιμές πώλησης που μας δίνονται από τον εκάστοτε προμηθευτή. Στις αναγραφόμενες τιμές των διάφορων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες της ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνεται o Φ.Π.Α. Επίσης, στην τελική τιμή της παραγγελίας σας συμπεριλαμβάνονται τυχόν έξοδα αποστολής και λοιπές επιβαρύνσεις. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η  ALCITA IKE διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, κατά το χρόνο παραλαβής του προϊόντος που παραγγείλατε θα καταβάλλετε το τίμημα, το οποίο αναγραφόταν κατά το χρόνο της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που η τιμή είναι μειωμένη κατά πολύ άνω των 25€ (τις περισσότερες φορές αφορά σε λάθος στο πέρασμα τιμών στο σύστημα) στο ίδιο προϊόν, η παραγγελία στο προϊόν αυτό θα ακυρώνεται αυτόματα και θα επιστρέφονται αμέσως τα χρήματα στον πελάτη.

Η ALCITA IKE στα πλαίσια καλή πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στην ιστοσελίδα www.yoost.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

8.       Πληρωμή & Έξοδα Αποστολής

Η  ALCITA IKE δέχεται πληρωμές με χρεωστική κάρτα, πιστωτική κάρτα μονο εντος Ευρωπαικης ενώσεως ή κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση αποδέχεστε ότι η παράδοση σε εσάς της παραγγελίας σας συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής. Υπάρχει δε και η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή (όταν είναι σε ισχύ η αντικαταβολή) και εφ’ όσον δεσμεύσετε την παραγγελία σας με μια προκαταβολή στο 30% της αξίας της παραγγελίας σας, σε περιπτωση που δεν το παραλαβετε το προιον οταν αποσταλει  αναίτια η προκαταβολη δεν επιστρέφεται .

Ποιοι είναι οι τρόποι πληρωμής;

Δεχόμαστε πληρωμές μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών από Visa και MasterCard μονο εντος Ευρωπαικης ενώσεως  ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας.

8.1. Αντικαταβολή.
Υπάρχει δε και η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή  εφόσον είναι ενεργή (ποσό αντικαταβολής  απο 119€  εως 499€ γίνεται  εφ’ όσον όμως δεσμεύσετε-πληρώσετε την παραγγελία σας με μια προκαταβολή στο 40% της αξίας της παραγγελίας σας, σε κάθε άλλη περίπτωση και εντός 12 ωρών θα ακυρώνεται η παραγγελία, για τα παραπάνω θα λαμβάνετε μήνυμα για την διαδικασία αντικαταβολής και με τον τρόπο πληρωμής που θα ενεργοποιεί τη αντικαταβολή, και εφόσον το αποδειχτείτε το μηνυμα επιβεβαίωσης απο εμάς προς εσάς ότι είστε σύμφωνοι με την διαδικασία τις αντικαταβολής με την λέξη “ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ’ τότε είναι σε ισχύ η πληρωμή με αντικαταβολή.

Η αντικαταβολή στέλνεται  κατευθείαν στον παραλήπτη και δεν μπορεί να πάει ο αγοραστής από το κατάστημα των μεταφορών  για παραλαβή για το λόγο ότι ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι αμέσως και να εξοφληθεί το προϊόν αμεσα. Σε περιπτωση που δεν το παραλαμβάνετε το τηλεφωνο μετα απο την ειδοποίηση των courier center  και μας επιστραφεί το προϊόν αναίτια, χάνεται την προκαταβολή που καταβάλατε καθώς το προϊόν είναι από ειδική παραγγελία για εσάς και μόνο (δε διατηρούμε αποθέματα σε αποθήκη) .

8.β. Πληρωμή & Έξοδα Αποστολής

Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard. Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.yoost.gr. Στη φόρμα παραγγελίας που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει η κάρτα που χρησιμοποιείται για την εκάστοτε συναλλαγή να σας ανήκει. Οι χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας και έγκρισης από τον εκδότη της εκάστοτε κάρτας. Αν δεν ληφθεί από την εταιρεία μας η απαιτούμενη έγκριση πληρωμής, δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση ή μη παράδοση παραγγελθέντος προϊόντος και δεν θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την σύναψη σύμβασης πώλησης με εσάς. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών  της Alpha Bank και Viva wallet και  χρησιμοποιούν  κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Ολες οι πληρωμές που γίνονται απο αγοραστες προς εμας (εταιρεια μας) θεωρούνται εξοφλημένες μονο οταν το ποσο ειναι διαθεσιμο στον τραπεζικο μας λογαριασμο σε καμία αλλη περιπτωση δεν θεωρείται εξοφλημένη η παραγγελια που κανατε ,τοτε ξεκιναει και η ημερα για την αποστολη του προιοντος (9 εργασιμες ημέρες).

Πληρωμη με καταθεση
Ολες οι πληρωμές που γίνονται με καταθεση στον λογαριασμο της εταιρεια μας οι χρεωσεις προμήθειας της τραπεζας  επιβαρύνουν αποκλειστικά τους καταθέτες. Σε περιπτωση που γίνει ακυρωση παραγγελιας η προμήθεια για την επιστροφη χρηματων της τραπεζας δεν επιστρέφεται .

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα

Αποδεκτές κάρτες είναι μονο με  Visa και MasterCard.

Δεν δεχόμαστε κάρτες απο DINERS- AMERICAN EXPRESS  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΘΑ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΑΣ. Για τις αγορές που πραγματοποιείτε μέσω χρωστικής ή πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.yoost.gr.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
8.β.1 Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες όταν η πληρωμή  του τιμολογίου εξοφληθεί αποκλειστικά και μόνο από λογαριασμό όψεως της εταιρείας που κανει την αγορα (για να μπορεί να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων καταθέτη με αυτά του τιμολογίου, ενώ σε περίπτωση που δεν συμφωνούν, ακυρώνεται το τιμολόγιο και εκδίδεται απόδειξη λιανικής).

Συμπληρώνουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΤΚ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλιώς δεν θα εκδίδεται τιμολόγιο. Το τιμολόγιο-απόδειξη θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας εφόσον πρώτα εξοφληθεί και τα χρήματα έχουν μπει σε λογαριασμό μας και όχι μόνο με την επίδειξη του extrait.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται από συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, στις οποίες η ALCITA IKE προωθεί τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αποστολής, έτσι ώστε να καθίσταται εφικτή η παράδοση και εκτέλεση των παραγγελιών. Η αποστολή της παραγγελιας που επιλεξατε τον ταχυμεταφορεα (courier) που συνεργαζόμαστε είναι για να εχετε εσείς μικρότερο κοστος (μεσολαβούμε για σας κόστος με την συνεργασία μας στην courier 7,90€,-DHL 13,90€ (απευθείας αποστολη απο εσάς στην courier 15,90€) στην αποστολή σας και μόνο αυτό δεν έχουμε ευθύνη για το χρόνο παράδοσης  της παραγγελιας σας από τη στιγμή που θα φύγει απο εμάς προς τον Ταχυμεταφορέα στον συμφωνηθέντα χρόνο που είχαμε μεταξύ μας ως προς την αποστολή της παραγγελιας σας προς τον Ταχυμεταφορέα και εφόσον επιλέξετε την courier center, έχετε και άλλες επιλογές να διαλέξετε για την αποστολη της παραγγελια σας. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ  COURIER center ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας συναινείτε στην διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων σας στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών ώστε να καταστεί εφικτή η παράδοση σε εσάς για των  αγορασθέντων προϊόντων.

8γ. Πληρωμή & Έξοδα Αποστολής

Όποιο τρόπο πληρωμής και να επιλέξετε, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής είτε τιμολογίου. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και σε ελεύθερους επαγγελματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ και επάγγελμα για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Το τιμολόγιο/απόδειξη θα αποστέλλεται με την παραγγελία σας. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.yoost.gr και ελέγξτε τις ενότητες “Ο λογαριασμός μου” και “Οι παραγγελίες μου” αφού συνδεθείτε ως μέλος.

8δ. Εφοσον εχει κοπει αποδειξη λιανικης και δεν ειχε  ζητηθεί κατα την παραγγελια τιμολογιο δεν ακυρώνεται η αποδειξη λιανικης  για να κοπει τιμολογιο και οταν η πληρωμη εγινε με καρτα για την αποδειξη λιανικης  για αγορα του προιοντος .

Σε περίπτωση που η αγορά έγινε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας για τη διασφάλιση του κατόχου αυτής, η παράδοση των προϊόντων γίνεται μόνο στον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να παραλάβει την παραγγελία του αυτοπροσώπως επιδεικνύοντας την πρωτότυπη ταυτότητά ή το διαβατήριο του και την χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα. Απαγορεύεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο εκτός κι αν ο αγοραστής εξουσιοδοτήσει κάποιο τρίτο πρόσωπο εγγράφως. Και στην περίπτωση της έγγραφης εξουσιοδότησης, ο εξουσιοδοτούμενος θα πρέπει να επιδείξει τα ως άνω έγγραφα προκειμένου να ολοκληρωθεί η παράδοση των προϊόντων που έγινε μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Αποστολή προς εσάς από εμάς.
Ο χρόνος αποστολής της παραγγελίας σας από εμάς προς εσάς δεν είναι ποτέ λιγότερο από τις  εννέα εργάσιμες ημέρες .
Όλες οι πληρωμές που γίνονται για αγορά προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος θεωρούνται εξοφλημένες μόνο εφόσον το αντίστοιχο αντίτιμο είναι διαθέσιμο στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Σε καμία άλλη περίπτωση δεν θεωρείται μία παραγγελια εξοφλημένη ενώ από τη στιγμή εκείνη ξεκινάει να μετράνε και οι ημέρες που δίνουμε για την παράδοση του προϊόντος, ήτοι τις 9 εργασιμες ημέρες.

Έξοδα Αποστολής
 • Για παραγγελίες έως 2kg με ELTA COURIER  εντός Αθήνας είναι 6,90€.
 • Για παραγγελίες έως 2kg με ELTA COURIER  εκτός Αθήνας και Πόλη/Πόλη είναι 6,90€.
 • Η πληρωμή της παραγγελίας με αντικαταβολή (εφ’ όσον είναι διαθέσιμη), η κάθε είσπραξη ποσού επιβαρύνεται με 6,90€
 • Για παραγγελίες έως 2kg με COURIER CENTER εντός Αθήνας 8,90€.
 • Για παραγγελίες έως 2kg με COURIER CENTER εκτος Αθήνας και Πολη σε Πολη 7,90€ .
 • Δυσπρόσιτων περιοχών , τα έξοδα απoστολής είναι 9,90€ μεχρι τα 2 κιλα για κάθε επόμενο κιλό ειναι 5€ το κιλό. 
 • Για επίδοση σε προκαθορισμένη ώρα, το κόστος επιβαρύνεται με 27€
 • Για επίδοση το Σάββατο, το κόστος επιβαρύνεται με 15€ ενώ Κυριακές ή Αργίες με 27€
 • Αποστολή σε Κύπρο έως 2kg τα έξοδα αποστολής είναι 28,90€ με DHL
 • Αποστολή σε Κύπρο έως 5kg τα έξοδα αποστολής είναι 49€
 • Αποστολή σε Κύπρο έως 10kg τα έξοδα αποστολής είναι 68€.
 • Η χρεωση για επιστροφή προϊόντων από Κύπρο είναι με δική σας χρέωση.
       
 • Συνεργαζόμενες Μεταφορικές 
 ELTA COURIER         ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ                               τιμη απο 6,90€  εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο 4,00€
 COURIER CENTER   ΕΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ                              τιμη απο 6,90€  εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο 4,00€
COURIER CENTER   ΠΟΛΗ-ΠΟΛΗ                                      τιμη απο 8,90€  εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο 4,00€
COURIER CENTER    Δυσπρόσιτων περιοχών               τιμη απο 9,90€  εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο 5,00€
 DHL express   Ελλάδος                                                              τιμη απο 9.90€ εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο  6,00€
DHL express    Δυσπρόσιτων περιοχών    Ελλάδος         τιμη απο 19.90€  εως 2 κιλα μετα για καθε κιλο 9,00€

Η αποστολή για ΚΥΠΡΟ  είναι 4-10 εργάσιμες από την ημέρα της εξόφλησης του προϊόντος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν για ένα δέμα η σχέση Μήκος x Ύψος x Πλάτος / 5.000 είναι μεγαλύτερη από τον αριθμό 2, τότε η χρέωση πάει με βάση το ογκομετρικό βάρος, το οποίο υπολογίζεται με την παραπάνω σχέση (όπου ο ογκος μετατρέπεται σε κιλα , βάση τιμοκαταλόγου ΕΛΤΑ-COURIER CENTER) και αυξάνεται αναλογος με το τελικο βάρος που θα προκύψει .

9.   Ασφάλεια Πληρωμών

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών VIVA WALLET  και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. Η ALCITA IKE δεν έχει πρόσβαση στα τραπεζικά σας δεδομένα, και δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την τράπεζα σας ή με την χρεωστική ή πιστωτική σας κάρτα. Επομένως παρακαλείσθε να εισάγετε τις λεπτομέρειες σχετικά με την πληρωμή σας σε κάθε παραγγελία που πραγματοποιείτε σε μας. Η  ALCITA IKE δεν εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών που εισάγονται για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής και δεν θα ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή απώλειες (άμεσες ή έμμεσες) που θα υφίσταται μέλος του οποίου η κάρτα χρησιμοποιείται παράνομα ή χρησιμοποιείται με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

10.α   Παράδοση των αγορών σας – Διαθεσιμότητα

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, παραδίδουμε μόνο εντός της Ελληνικής και Κυπριακής Επικράτειας.

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση που δηλώνετε και στην οποία θα αποσταλεί η παραγγελία σας είναι σωστή. Σε κάθε περίπτωση θα σας αποστείλουμε e-mail με την Εκτιμώμενη Ημερομηνία Παράδοσης. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση της παραγγελίας σας ανά πάσα στιγμή στις ενότητες “Ο λογαριασμός μου” και “Οι παραγγελίες μου” αφού συνδεθείτε ως μέλος στην ιστοσελίδα μας. Σκόπιμο είναι να γνωρίζετε ότι η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τους ακόλουθους λόγους:

1.  Το προϊόν έχει καθυστερήσει να σταλεί από τον προμηθευτή μας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail για να επιβεβαιώσουμε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας ή αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί κάποιο εναλλακτικό προϊόν. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας περιλαμβάνει προϊόντα διαθέσιμα στις αποθήκες μας καθώς και προϊόντα που έχει καθυστερήσει η παραλαβή τους μπορούν να σας αποσταλούν κατ’ αρχήν τα διαθέσιμα προϊόντα και κατόπιν τα υπόλοιπα προϊόντα μετά την παραλαβή τους στις αποθήκες μας.

2. Το προϊόν έχει ήδη καταργηθεί και δεν είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή/και μέσω e-mail, για να σας προτείνουμε κάποια εναλλακτική λύση.

3. Λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και την παράδοση της παραγγελίας σας. Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, τηλεφωνικώς ή και μέσω email, για να επιβεβαιώσουμε αν ακόμα επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας υπό αυτές τις συνθήκες.

4.  Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή και μέσω email επικοινωνία μαζί σας εάν π.χ. προκύψει κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του επειδή π.χ. τα στοιχεία που καταχωρήσατε δεν είναι ορθώς καταχωρημένα ή ενημερωμένα, αν δεν επικοινωνήσετε/σουμε εντός 24 ωρών η παραγγελία σας θα ακυρώνεται ενώ αν εχει πληρωθεί,  θα επιστρέφονται τα χρήματα.

 

10.β   Παράδοση των αγορών σας – Διαθεσιμότητα

Σε περίπτωση που, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, το προϊόν σας δεν παραδοθεί εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, έχετε την επιλογή είτε να συνεχίσετε την αγορά με παράταση του χρόνου παράδοσης, είτε να ζητήσετε την ακύρωση της παραγγελίας σας και την επιστροφή του χρηματικού ποσού που έχετε καταβάλει. Είναι προτιμότερο να εισάγετε μια διεύθυνση παραλαβής στην οποία εσείς ή κάποιος τρίτος σχετικώς εξουσιοδοτημένος από εσάς θα είναι παρών για να παραλάβει την παραγγελία σας κατά τη διάρκεια ωρών εργασίας, όπως για παράδειγμα στο χώρο εργασίας σας. Εάν δεν βρίσκεται κανείς να παραλάβει και να υπογράψει για την παραγγελία στον τόπο παραλαβής, θα αφήνεται στο γραμματοκιβώτιο σας ένα σημείωμα ενημερώνοντας σας για τη μη ολοκληρωμένη παράδοση και για το πού θα μπορέσετε να παραλάβετε τα πακέτα. Σε περιπτώσεις που το δέμα θα επιστρέφεται στη  ALCITA IKE λόγω του ότι δεν παραλήφθηκε ή λόγω δήλωσης λανθασμένης διεύθυνσης, θα αποζημιώνουμε την τιμή αγοράς αλλά όχι τα έξοδα αποστολής.

 Διαθεσιμότητα προϊόντων-Τεχνικα χαρακτηριστικά προϊόντων

Τα προιόντα που αναφέροντα στην ιστοσελίδα μας ως διαθέσιμα είναι με βάση τη διαθεσιμότητα του προϊόντος στον προμηθευτή μας, στην δική αποθήκη και όχι σε δική μας. Εμείς ως καταστημα διαδυκτιακό δεν έχουμε αποθήκη προϊόντων. Για κάθε παραγγελία προϊόντος από την ιστοσελίδα μας, γίνεται ειδική παραγγελία για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Εάν το προϊόν καταστραφεί κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα τη ALCITA IKE και  στείλτε φωτογραφίες και βίντεο κατά την παραλαβή και το άνοιγμα της συσκευασίας που παραλάβατε .

5. Η διαθεσιμότητα αλλάζει απο τους προμηθευτές μας κάθε 04:00′ τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας και  αλλάζει και μέσα στην ημέρα  ανά ώρα ανα λεπτό μέσα στην ημέρα. Για αυτό ο ενδιαφερόμενος  για το κάθε προϊόν που θέλει να αγοράσει θα πρέπει να επικοινωνεί τηλεφωνικώς  ή μέσω  mail με το τμήμα πωλήσεων για να είναι σίγουρος για την ακριβή διαθεσιμότητα του κάθε προϊόντος. Η πρώτη ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων αλλάζει από μας με το άνοιγμα του καταστήματός μας  στις 10:00′ π.μ. και ως το κλείσιμο στις 14:15′ μ.μ. χειροκίνητα, οπότε και γίνεται η τελική ενημέρωση του πελάτη για την παραγγελία του.
Τα τεχνικα χαρακτηριστικά που αναφερουμε στην  περιγραφη του  καθε προιοντος αντλούνται απο διαφορα marketplace -site και μπαίνουν στην περιγραφη του προιοντος και ειναι ενδεικτικά, το μονο ακριβείς στοιχείο του προιοντος που ειναι και ειμαστε υπεύθυνοι ειναι ο τίτλος που εχουμε σε καθε προιον και για αυτόν τον τίτλο ειναι που δεσμευόμαστε .Για πιο ακριβείς τεχνικα χαρακτηριστικά θα πρεπει να επικοινωνείτε με την επισημη αντιπροσωπεία η στο επισημο σαιτ της καθε εταιρειας για να μάθετε τα ακριβείς τεχνικα στοιχεια του προιοντος.

 

11. Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ. 

11.α. Η διαθεσιμότητα μεταβάλλεται συνεχώς και μπορεί να μην επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση της παραγγελίας σας (εφόσον τα τεμάχια που χρειάζεστε είναι περισσότερα του ενός) , είτε σε τηλεφωνική είτε σε ηλεκτρονική παραγγελία η παραπάνω πληροφορία επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟΝ, και εφόσον ΜΕΤΑ την καταχώριση της παραγγελίας σας και εντός 2-4 ΩΡΩΝ  από το άνοιγμα του καταστήματος  λάβετε το σχετικό SMS και EMAlL που ΑΝΑΦΕΡΕΙ πως η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς διεκπεραίωση-παραλαβή. Σε διαφορετική περίπτωση η παραγγελία σας είναι άκυρη και ακολουθεί τους χρόνους των όρων χρήσης του Ηλεκτρονικού καταστήματος (7-18 ημέρες)  και βάσει αυτών θα σας αποσταλεί sms και email επιβεβαίωσης για την παραλαβή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που ΔΕΝ σταλεί καθόλου μήνυμα σημαίνει ότι η παραγγελία σας ακολουθεί τον αναγραφόμενο χρόνο και δεν  πρέπει να ξεκινήσετε για παραλαβή-επιβεβαίωση- διεκπεραίωση ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ λάβει την σχετική επιβεβαίωση και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την τυχόν ταλαιπωρία που θα υποβληθείτε.

11.   Υπαναχώρηση & Επιστροφές Προϊόντων

Παραλάβατε κάποιο προϊόν και επιθυμείτε την επιστροφή του; Το www.yoost.gr είναι εδώ για να σας προσφέρει πολύ απλούς και εύκολους τρόπους εξυπηρέτησης. Εφόσον ανήκετε λοιπόν σε κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις για το προϊόν που αγοράσατε, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του. Η διαδικασία επιστροφής είναι απλή, εύκολη και άμεση. Αρκεί να ακολουθήσετε την σχετική διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για την περίπτωσή στην οποία εμπίπτετε:

11. 1. Επιστροφή λόγω άσκησης του Δικαιώματος Υπαναχώρησης εφόσον δεν είναι ειδική παραγγελια το προϊόν.

Εάν είστε φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική και μόνο χρήση, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε χωρίς να αναφέρετε κάποιο λόγο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοσή του σε εσάς, επιστρέφοντάς μας το προϊόν σε εμας και το παραλάβουμε αφικτο οπως το εχετε παραλαβη με κλειστή σφραγισμένη συσκευασια και με ολα τα εγγραφα. Η υπαναχώρηση δεν ισχύει εφοσον το προιον ειναι ειδικη παραγγελια για σας στον προμηθευτη μας.

11.1.α. Δεν ισχύει η υπαναχώρηση σε κινητά τηλεφωνα-Tablet εφόσον το τηλεφωνο/tablet/διάφορα προϊόντα που έγινε η κατασκευή-παραγγελία δια λογαριασμό σας στον προμηθευτή μας. Αυτό φαίνεται από την αλληλογραφία μας και απο την αποστολή του προϊόντος, δηλαδή άμα αποσταλεί την ίδια μέρα της παραγγελίας που κάνετε μπορείτε να το επιστρέψετε το κινητό τηλέφωνο-tablet-gagdet προϊόντα διότι είναι στην αποθηκη μας, σε περίπτωση που θα αποσταλεί από εμάς προς εσάς το επόμενο 24ωρο απο την παραγγελία που έχετε κάνει δεν μπορεί να επιστραφεί γιατί είναι ειδικη παραγγελία για εσάς και αγοράζουμε για λογαριασμό σας το εκάστοτε κινητό τηλέφωνο-tablet, άρα δεν έχει υπαναχώρηση. Η εταιρεία μας δεν έχει αποθήκη (stock) σε εμπορεύματα σε κανένα προϊόν, ολα γίνονται κατόπιν παραγγελίας του κάθε πελάτη.

11.1.β. Δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων
 Σε περίπτωση που δεν θέλετε ένα προϊόν εντος 14 ημερών απο την εκδοση λιανικης απόδειξης που σας αποστείλαμε και εκδώσαμε παραστατικό πώλησης λιανικής απόδειξης ή τιμολόγιο και ΔΕΝ έχει ανοιχτεί, τα χρήματα δεν επιστρέφονται, σας κόβουμε πιστωτικό και μπορείτε να αγοράσετε ό,τι άλλο θέλετε για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες. Βασική προϋπόθεση είναι το προϊόν να είναι άθικτο και σφραγισμένο στην αρχική του συσκευασία μαζί με τα παραστατικά πωλήσεων.
ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ  ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (εντος 14 ημερών απο την εκδοση λιανικης απόδειξης). ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 30 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΤΕ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ.

Σε περίπτωση που γίνει η παραγγελία και κάνετε λάθος εσεις στο χρώμα, νούμερο ή τύπο συσκευής και ζητήσετε την επιστροφή του, θα σας την κάνουμε εφόσον δεν εχει ανοιχτεί το προϊόν και είναι στην αρχική του συσκευασία και με όλα τα χαρτιά με τα οποία το παραλάβετε. Αν όμως επιθυμείτε πάραυτα την επιστροφή, θα υποστείτε την εκάστοτε μείωση τιμής καθώς το λάθος δεν είναι δικό μας και έχει γίνει ειδική παραγγελία για σας, δεδομένου ότι δε διατηρούμε απόθεμα με αποτέλεσμα η μείωση τιμής να ανέρχεται στα 40% το ελάχιστο και αναλόγως τί προϊόν είναι και σε τί κατάσταση.
Ποια προϊόντα εξαιρούνται από το δικαίωμα υπαναχώρησης ;

α. Ερωτήσεις -Απαντήσεις βάσει του Ν.2251/94
Ερώτηση: Αγόρασα από απόσταση (e-shop) μία συσκευή με τιμολόγιο, για λογαριασμό της επιχείρησής μου. Μπορώ να υπαναχωρήσω με βάση τις διατάξεις του Ν.2251/94;
Απάντηση: Όχι, γιατί δεν είστε καταναλωτής κατά την έννοια του Ν.2251/94. Ως καταναλωτής ορίζεται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

Ερώτηση: Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση;
Απάντηση: Για την επίλυση του θέματος υπεύθυνος είναι ο πωλητής, ο οποίος φέρει την ευθύνη αν το προϊόν, κατά την παράδοσή του, είναι ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του. Σε περίπτωση διαδικτυακής συναλλαγής,  η πλατφόρμα αποτελεί τον ενδιάμεσο και όχι τον πωλητή του προϊόντος, γι’ αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος στους όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής.

Ερώτηση: Ποιος πρέπει να αποδείξει την ελαττωματικότητα του προϊόντος και εντός ποιού χρονικού διαστήματος;
Απάντηση: Είναι ευθύνη του πωλητή για τους έξι πρώτους μήνες, μετά την αγορά, να αποδείξει ότι δεν είναι ελαττωματικό το προϊόν. Μετά την περίοδο αυτή και ως το τέλος της εγγύησης, είναι υποχρεωμένος ο καταναλωτής να αποδείξει την ελαττωματικότητα.

Ερώτηση: Υπάρχει τρίτο μέρος που μπορεί να παράσχει υπηρεσίες απόδειξης;
Απάντηση: Ο καταναλωτής με δικά του έξοδα μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ενός εμπειρογνώμονα.

Για κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής, θα προηγείται πλήρης έλεγχος του προϊόντος ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει ακόμη και τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του από το αρμόδιο κατά περίπτωση τεχνικό τμήμα. Διατηρούμε το δικαίωμα της αναίτιας απόρριψης του αιτήματος.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϊόντος και εγκριθεί το αίτημα σας, θα λάβετε τον αριθμό έγκρισης της επιστροφής. Η αξία πίστωσης ενδέχεται να είναι μικρότερη της αξίας τιμολόγησης και η πίστωση θα γίνεται πάντοτε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

11.2.Το δικαίωμα υπαναχώρησης ισχύει εφόσον:
– Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και σφραγισμενο, με το σύνολο των εξαρτημάτων και των εντύπων που το συνοδεύουν.
– Η σχετική δήλωσή σας να γίνει πριν την παρέλευση του 14ημέρου από την παράδοσή του σε εσάς. Για τα κινητά τηλεφωνα-Tablet η υπαναχώρηση είναι σε 14 ημέρες και αρχίζει απο την ωρα της παραλαβης της παραγγελια σας απο εσας (φαίνεται μέσου courier track number).

11.3. Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος. Σε ό,τι αφορά προϊόντα μόδας, αξεσουάρ, υποδημάτων επιστρέφονται σε αποθήκη συνεργάτη μας στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, το κόστος επιστροφής ενός τέτοιου προϊόντος ανέρχεται περίπου στα 23€ ενώ η επαναπροώθηση του νέου προϊόντος στα 15€ (για express αποστολή 2-5 ημέρες).

11.4.Επιστροφή η οποία αφορά σε λάθος προϊόν: Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε (εμεις) είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός δέκα (14)  ημερών από την παράδοσή του σε εσάς χωρίς χρέωση μεταφορικών προς εμας. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία.

11.5.Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της σχετικής ως άνω Δήλωσής σας για Υπαναχώρηση-άρνηση παραλαβης (είτε το επιστρέφετε εσείς στο σημείο που σας υποδεικνύουμε, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα) και δεν επιστρέφονται τα μεταφορικά που σας το στείλαμε σε σας.

11.6.Έλεγχος & Επιστροφή Χρημάτων: Εφόσον εντός του εν λόγω διαστήματος το προϊόν παραληφθεί από εμάς, και αφού ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καλή του κατάσταση κατά τα ανωτέρω, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του προϊόντος εκτός μεταφορικών-προμηθειών τραπεζας τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το είχατε εξοφλήσει  εντός 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που αποστέλλεται  η δήλωση σας υπαναχώρησης, η επιστροφη αυτη ισχύει μονο για αγορα με τιμολογιο.Tα χρήματα απο εκδοση λιανικης αποδειξης δεν επιστρέφονται, σας κόβουμε πιστωτικό και μπορείτε να αγοράσετε ό,τι άλλο θέλετε για τις επόμενες 30 ημερολογιακές ημέρες

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ στο πλαίσιο επιστροφής προϊόντος:
Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω (λ.χ. στην περίπτωση της υπαναχώρησης), θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:
– Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
– Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.
Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ώστε να θεωρηθεί εμπρόθεσμη και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς. Βασικη προϋπόθεση ειναι το προιον να ειναι αφικτο και σφραγισμενο στην αρχική του συσκευασια μαζι με τα παραστατικά πωλήσεων .Προϋπόθεση για την έγκυρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, η συσκευασία του να είναι η αυθεντική, σε άριστη κατάσταση, όχι κατεστραμμένη ή ελλιπής ή με εμφανή σημάδια φθοράς και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά. Σε περίπτωση που το προϊόν έχει ανοιχτεί- χρησιμοποιηθεί εχει  χάσει μερικως  την αξία του λόγω χρησης του προιοντος  η της κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του προιοντος . Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση το κατα ελάχιστο 30%. Σε κάθε τέτοια περίπτωση συμψηφισμού θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών και σε όσες το υλικό απαιτεί κατάλληλη τεχνογνωσία τόσο για την επιλογή του όσο και για την εγκατάσταση του και το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν αυτόνομη μονάδα, θεωρείται ότι η αποσφράγιση της συσκευασίας του συνεπάγεται αυτόματα ότι έχει χάσει τουλάχιστον το 30% της εμπορικής του αξίας και σε περίπτωση υπαναχώρησης θα πιστώνεται ανάλογα στο 30% ή και λιγότερο της αξίας τιμολόγησης. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη επιστρεφόμενη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος ότι σε αυτό δεν υπάρχουν καθόλου δεδομένα και είναι στην αρχική / εργοστασιακή κατάσταση. Εξαιρέσεις του Δικαιώματος Υπαναχώρησης: Το δικαίωμα Υπαναχώρησης δεν ισχύει για τις περιπτώσεις που εξαιρούνται από την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, όπως λ.χ. προϊόντα που έχουν κατασκευαστεί-παραγγελθεί  για εσάς με δικές σας προδιαγραφές ή/και είναι σαφώς εξατομικευμένα, προϊόντα που λόγω της φύσης τους είναι , μετά την παράδοση  αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, υπηρεσίες που έχουν ήδη εκτελεστεί ή/και αν έχετε προμηθευθεί από εμάς ψηφιακό περιεχόμενο μη παρεχόμενο σε υλικό φορέα και ξεκίνησε η εκτέλεση, προϊόντα που δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους προστασίας της υγεία ή της υγιεινής-ακουστικα ,εφόσον έχουν αποσφραγιστεί ή μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, καθώς και ηχητικών ή οπτικών εγγραφών αναλώσιμων εκτυπωτών, προγραμμάτων και λογισμικού που έχουν αποσφραγιστεί Φόρμα Υπαναχώρησης
Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική «Φόρμα Υπαναχώρησης» πατώντας εδώ.  Σε περίπτωση διαδικτυακής συναλλαγής μέσω πλατφόρμας,  η πλατφόρμα αποτελεί τον ενδιάμεσο και όχι τον πωλητή του προϊόντος, γι’ αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος στους όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής πριν κανετε την αγορα σας ,τους οποίου και υπογράψατε και  συμφωνήσατε .
ΝΟΜΟΣ 2251/1994
Με τις τελευταίες αλλαγές από το Νόμο 4967/2022

Άρθρο 3ιβ

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 16 της Οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια για τις εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος συναπτόμενες συμβάσεις, δεν ισχύει όσον αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, αλλά εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, μόνο εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απολέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή,

β) την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών η τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις της χρηματαγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής και οι οποίες ενδέχεται να συμβούν εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης,

γ) την προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων,

δ) την προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα,

ε) την προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

στ) την προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία.

ζ) την προμήθεια οινοπνευματωδών ποτών, η τιμή των οποίων έχει συμφωνηθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης πώλησης, η παράδοση των οποίων μπορεί όμως να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από τριάντα (30) ημέρες και η πραγματική τιμή των οποίων εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο προμηθευτής,

η) συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά,

θ) την προμήθεια σφραγισμένων ηχητικών εγγραφών ή σφραγισμένων εγγραφών βίντεο ή σφραγισμένου λογισμικού για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση.

ι) την προμήθεια εφημερίδων και παντός είδους περιοδικών, εξαιρουμένων των συνδρομητικών συμβάσεων για την προμήθεια αυτών των εντύπων,

ια) συμβάσεις συναφθείσες σε δημόσιο πλειστηριασμό,

ιβ) την παροχή στέγασης πλην για σκοπούς κατοικίας, μεταφοράς αγαθών, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών σχετιζόμενων με δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία ή προθεσμία εκτέλεσης,

ιγ) συμβάσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση

έχει ξεκινήσει και εφόσον προβλέπεται στη σύμβαση η υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλει τίμημα, σε περίπτωση που:

i) ο καταναλωτής έδωσε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του, ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεση της σύμβασης στη διάρκεια της περιόδου ισχύος του δικαιώματος υπαναχώρησης,

ii) ο καταναλωτής αναγνώρισε ότι χάνει το δικαίωμά του υπαναχώρησης, και

iii) ο προμηθευτής προέβη στην παροχή της επιβεβαίωσης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3γ ή στην παρ. 7 του άρθρου 3δ

11.2. Επιστροφή λόγω παράδοσης λανθασμένου προϊόντος

Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι άλλο από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός τριών(2) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή του σε εμάς χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία. Βασικη προϋπόθεση ειναι το προιον να ειναι αφικτο και σφραγισμενο στην αρχική του συσκευασια μαζι με τα παραστατικά πωλήσεων .

Έξοδα αποστολής: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό σας κόστος .

Επιστροφή Χρημάτων: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (14 ημερών ) στο πλαίσιο επιστροφής προϊόντος: Στην περίπτωση που στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:
– Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μας μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας του καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
– Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

11.7.β.Φόρμα Επιστροφής προϊόντων 
Προκειμένου να επιστρέψετε ένα προϊόν, θα πρέπει να συμπληρώστε τη σχετική «Φόρμα Επιστροφής προϊόντων » πατώντας εδώ .

11.8. Επιστροφή λόγω επίκλησης ελαττώματος

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε γιατί έχει ελάττωμα, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας προκειμένου να γνωστοποιήσετε την περίπτωσή σας και να λάβετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες κατευθύνσεις και πληροφορίες.

Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από εσάς, η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ρητά για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από τους αρμόδιους τεχνικούς της επίσημης αντιπροσωπείας  του εκάστοτε προϊόντος με το πρόβλημα να έχει δηλωθεί σε έγγραφη μορφή (αποστολή email). Σε περίπτωση βλάβης προϊόντος και δη για κινητό τηλέφωνο, τάμπλετ ή λαπ-τοπ, η εκάστοτε επίσημη αντιπροσωπεία πρώτα προσπαθεί να επισκευάσει το ελλαττωματικό προϊόν, αν δεν μπορει να το επισκευάσει θα το αντικαταστήσει και σε τρίτο χρόνο και εφόσον δεν γίνεται τίποτα από τα δυο προηγούμενα, θα εκδώσει πιστωτικό υπόλοιπο σε μας, αναλόγως με τη χρήση και το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την ημερομηνία αγοράς και μεις επιστρέφουμε το αντίστοιχο ποσό στον πελάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ DOA  ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ. Ως κατάστημα YOOST.gr δεν υποστηρίζουμε τη διαδικασία DOA παρά μόνο αν αυτή υποστηρίζεται από το εκάστοτε εργοστάσιο-προμηθευτή μας και μόνο τότε.

– Σε περιπτώσεις όπου το προϊόν δεν λειτουργεί κατά την στιγμή της παραλαβής: Σε περίπτωση που μόλις παραλάβατε το προϊόν και αυτό παρουσιάζει τεχνικό πρόβλημα, σας προτείνουμε να συμβουλευτείτε και την σχετική παράγραφο στην ενότητα Εγγυήσεις – Service αναφορικά με τα Dead-On-Arrival (DOA) προϊόντα για όσες περιπτώσεις υπάρχει και εφόσον προβλέπεται από τον κατασκευαστή-προμηθευτή μας η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης αν υπάρχει απο  αυτους, η οποία αναφέρεται ως διαδικασία Dead-On-Arrival ή DOA και κατα το ανοιγμα η εταιρεια χρειαζεται απο εσας να υπάρχει βίντεο ανοίγματος συσκευασίας για να μπορει να προβαίνει σε DOA εφοσον υπάρχει η διαδικασια DOA. 

– Σε περιπτώσεις τεχνικού προβλήματος και κάλυψης εγγύησης: Σε περίπτωση που το προϊόν σας εμφανίσει τεχνικό πρόβλημα και χρειάζεται επισκευή θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Service Center της καθε επίσημης εταιρειας τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παράγραφο Εγγυήσεις – Service.

Έξοδα αποστολής: οι αποστολές προς το Service Center Ελλαδα-Γερμανια γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος (κοστος για αποστολη  στην  γερμανια 24,90€  και χρόνο επιστροφης του τηλεφώνου 35 εργασιμες ημέρες το μεγαλύτερο οχι νωρίτερα απο 20 εργασιμες ημέρες) επιστροφη δωρεάν προς εσας.

Χρέωση ελέγχου συσκευής: θα πρέπει πριν την αποστολή του προϊόντος, να ενημερωθείτε για ενδεχόμενες χρεώσεις ελέγχου της συσκευής από το Service Center σε περιπτωση που η βλάβη δεν ειναι στην βλάβη εγγυήσεων .

Αρχεία και Δεδομένα στο προϊόν: η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή καταστροφή τυχόν δεδομένων ή άλλων στοιχείων αποθηκευμένων στη συσκευή και θα πρέπει να εξασφαλίσετε πριν την αποστολή του προϊόντος προς το Service Center ότι έχετε εξασφαλίσει τα δεδομένα αυτά. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι εντός της συσκευής δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτου προσώπου Η φύλαξη, αποθήκευση, η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των στοιχείων και δεδομένων σας που υπήρχαν στο προϊόν που αποστέλλετε στο Service Center, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη σας.

Άρνηση παραλαβής της επισκευής σας: σε περίπτωση κατά την οποία δεν παραλάβετε το προϊόν από το Service εντός τριών μηνών από την ημερομηνία αποστολής του στο Service, θεωρείται ότι παραιτείστε από την κυριότητα του καθώς και από κάθε αξίωση κάθε διεκδίκησης αποζημίωσης.

Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες επιστροφές γίνονται στη διεύθυνση: yoost .gr  Πίνδου 45, 15669 Παπάγου, ΑΤΤΙΚΗ. Για κάθε περίπτωση που χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  215 215 1711 η με email info@yoost.gr. Δεν παραλαμβάνουμε συσκευές χωρίς το έντυπο του service, οπου θα αναφερει επακριβώς το τεχνικο πρόβλημα της συσκευής.

11.9. Πολιτική Επιστροφών

Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο προμηθευτήκατε από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (εξαιρουμένης δηλαδή της περίπτωσης της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς), τότε θα πρέπει να μας στείλετε συμπληρωμένη τη φόρμα που θα βρείτε  ΕΔΩ, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω σημεία:

Προϋποθέσεις για την επιστροφή προϊόντος:

Όλα τα αιτήματα επιστροφής υπόκεινται σε διαδικασία εγκρίσεως και μπορούν να γίνουν μόνο εφόσον το προϊόν είναι άθικτο, με σφραγισμένη συσκευασία και η επιστροφή γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (14 ημερών) του προϊόντος. Σημειώνεται ότι περιπτώσεις όπου το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω δεν μπορεί να επιστραφεί, τυχόν αίτημα σας θα απορρίπτεται και το προϊόν θα σας επιστρέφεται.

Για κάθε περίπτωση αιτήματος επιστροφής, θα προηγείται πλήρης έλεγχος του προϊόντος ο οποίος ενδέχεται να περιλαμβάνει ακόμη και τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του από το αρμόδιο κατά περίπτωση τεχνικό τμήμα. Διατηρούμε το δικαίωμα της αναίτιας απόρριψης του αιτήματος.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος του προϊόντος και εγκριθεί το αίτημα σας, θα λάβετε τον αριθμό έγκρισης της επιστροφής. Η αξία πίστωσης ενδέχεται να είναι μικρότερη της αξίας τιμολόγησης και η πίστωση θα γίνεται πάντοτε κατόπιν σχετικής ενημέρωσης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΔΑ-ΓΥΝΑΙΚΑ-ΑΝΔΡΑΣ-ΠΑΙΔΙ ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ.

Έξοδα Αποστολής: η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος. Σε ό,τι αφορά προϊόντα μόδας, αξεσουάρ, υποδημάτων επιστρέφονται σε αποθήκη συνεργάτη μας στην Ιταλία. Ως εκ τούτου, το κόστος επιστροφής ενός τέτοιου προϊόντος επιβαρύνει εσας και ανέρχεται στα €23 ενώ η επαναπροώθηση του νέου προϊόντος στα €15 (για express αποστολή 2-5 ημέρες).

1.αΕπιστροφή η οποία αφορά σε λάθος προϊόν απο εμας : Στην περίπτωση που το προϊόν που σας αποστείλαμε είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, μπορείτε να το επιστρέψετε εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή του σε εμάς χωρίς χρέωση μεταφορικών. Η επιστροφή του προϊόντος, σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και με πλήρη αυθεντική άθικτη συσκευασία οπως αποσταλει .

1.βΈξοδα αποστολής προς εσας νεου προιοντος απο λαθος απο εμας: η επιστροφή για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις γίνεται με δικό μας κόστος με βασική προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επικοινωνία σας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, προκειμένου εν συνεχεία και να σας αποστείλουμε το ορθό προϊόν.

1.γΕπίκληση ελαττώματος: Αναφορικά με περιπτώσεις προϊόντων με τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών ή να συμβουλευτείτε την ενότητα «Εγγυήσεις-Service». Επιστροφή προϊόντος με ελάττωμα χωρίς την συμπληρώσει φόρμας επιστροφής  δεν θα γίνεται δεκτή και το προϊόν θα σας επιστρέφεται.

Επιστροφή Χρημάτων: ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ  στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα προβούμε σε εξόφληση προς εσάς σε 14 εργασιμες ημέρες (απο την ημερα που θα παραλαβουμε το προιον στα χερια μας) του αρχικού τιμήματος, διευκρινίζεται ότι:

 • – Αν η πληρωμή του είχε γίνει από εσάς με την χρήση Πιστωτικής ή Χρεωστικής κάρτας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προχωρήσει σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του πελάτη (εσείς) και της Τράπεζας του. Η Εταιρεία μετά από την ενημέρωση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη για την υλοποίηση των όρων της προαναφερθείσας σύμβασης μεταξύ του πελάτη και της Τράπεζας καθώς και για τον χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού της εν’ λόγω συναλλαγής.
 • – Στην περίπτωση που η εξόφληση του τιμήματος έχει γίνει με μετρητά ή Τραπεζικό έμβασμα, προκειμένου να σας επιστραφεί το εν λόγω ποσό, θα υποδεικνύετε από πλευράς σας Τραπεζικό λογαριασμό (αποστέλλοντας αποδεικτικό ότι είστε ο δικαιούχος αυτού) στον οποίο θα γίνεται με κατάθεση η επιστροφή του τιμήματος του προϊόντος.

Ολα τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση:  ΠΙΝΔΟΥ 45 ΤΚ 15669 ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗ

Για λόγους υγιεινής η εταιρεία μας δεν δέχεται επιστροφές σε ακουστικά, μαγιό, κορμάκια, καλσόν, εσώρουχα και κοσμήματα
εφ’ όσον έχουν αποσφραγιστεί από τη συσκευασία τους.

12. Εγγύηση

Επισκευή- Αντικατάσταση στο Προϊόν σας όπως προβλέπεται από τον  νόμο περι εγγυήσεων κατά την Διάρκεια την Εγγύησης.

Κάθε προϊόν συνοδεύεται από «Εργοστασιακη Εγγύηση» καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή, καλύπτεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής και σε εγκεκριμένα από αυτόν «Κέντρα Επισκευής» (service centers) και η οποία έρχεται να σας καλύψει επιπρόσθετα των νομίμων δικαιωμάτων σας.

Σε περίπτωση διαδικτυακής συναλλαγής μέσω πλατφόρμας,  η πλατφόρμα αποτελεί τον ενδιάμεσο και όχι τον πωλητή του προϊόντος, γι’ αυτό πρέπει να γίνει έλεγχος στους όρους και τις προϋποθέσεις της συναλλαγής.(ν. 2251/94)

Τα νόμιμα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ* τις διατάξεις περί πώλησης καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων του Αστικού Κώδικα (όπως το δικαίωμα διόρθωσης ή αντικατάστασης -εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες- το δικαίωμα μείωσης του τιμήματος, το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση -εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα- λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, για διάρκεια απο εξι μήνες εως  δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης αναλόγως το προιον), του άρθρ. 5 του ν. 2251/1994 (όπως το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητήσει προσωρινή αντικατάσταση του προϊόντος, σε περίπτωση που ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής για το προϊόν εντός εγγύησης υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες), καθώς και από κάθε άλλη διάταξη περί προστασίας του καταναλωτή, δεν επηρεάζονται με οποιονδήποτε τρόπο από την εργοστασιακη εγγύηση που προσφέρει ο κατασκευαστής του εκάστοτε προϊόντος. Το www.yoost.gr έχει την πλήρη ευθύνη και αναλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις που προβλέπονται από νόμο και τις διατάξεις του σχετικά με τα δικαιώματα σας σαν καταναλωτής.    Την προσήκουσα μείωση της τιμής το ελάχιστο 30% , εφοσον εχει ανοιχτεί και χρησιμοποιηθεί το προιον  εάν δεν ήταν δυνατή η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος, εντός εύλογου χρονικού 35  εργάσιμων ημερών 

12.1. Εμπορική Εγγύηση
Για πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση του προϊόντος που αγοράσατε από το www.yoost.gr ανατρέξτε και στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπροσθέτως μπορείτε να συμβουλευτείτε και την ιστοσελίδα του κατασκευαστή. Το Yoost δεν δίνει εμπορικη εγγυηση μονο οτι εγγυησει εχει καθε προιον απο το εργοστασιο κατασκευής αυτου .

Προϊόντα 
Ολα τα προϊόντα μας είναι απο την ευρωπαϊκή ενωση αγορασμένα .Τα τηλεφωνα είναι Γερμανικής προελεύσεις και με  τα τεχνικά χαρακτηριστικά  της ευρωπαικης ενωσης . Απο την Ελλαδα είναι αγορασμένα μόνο το 1% των τηλέφωνων και tablets.Τα προϊόντα μας είναι με εγγύηση οπως οριζει ο κάθε κατασκευαστής, και υπεύθυνος για την επισκευή αυτων, και είναι εκεί που θα μας ορισει ο κατασκευαστής σε περιπτώσει  που θα  χρειαστεί για να επισκευαστεί το τηλέφωνο (επισημη αντιπροσωπεία οπου υπάρχει ).

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Σε περίπτωση που το προϊόν που μόλις παραλάβατε, έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, αυτό δεν αφορά κάλυψη εμπορικής εγγύησης του κατασκευαστή. Στην περιπτωση αυτη την αποζημίωση της ζημιάς στον πελάτη την καταβάλει αποκλειστικά η μεταφορική εταιρεία ΕΛΤΑ COURIER-COURIER CENTER-DHLκαι μονο.Πρεπει να υπάρχει βίντεο κατα την αποσφραγίσει του προιοντος

Κόστος Αποστολής προς το Service Center

Οι αποστολές από και προς τα κέντρα επισκευών γίνονται πάντοτε με δικό σας μέσο και κόστος, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται κάποια ειδική διαδικασία από τον κατασκευαστή.

Service CentersΣτην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της Εμπορικής Εγγύησης.
Το Service Center μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με το Service Center για πληροφορίες σχετικά με:
Τη διάρκεια της εμπορικής εγγύησης του προϊόντος
Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης
Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Κατά την επικοινωνία σας με το Service Center να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό-IMEI (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό Αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

12.2. Προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα από την παράδοση 

Έκτος από τα οριζόμενα ως ανωτέρω στο νόμο δικαιώματα, για ορισμένα προϊόντα προβλέπεται  (αφορά επισκευή  προϊόντος με Τεχνικό Πρόβλημα κατά την παράδοση). Ως καταστημα YOOST δεν υποστηρίζουμε διαδικασια DOA, μόνο αν υποστηρίζεται απο το εκάστοτε εργοστάσιο-προμηθευτη  και μόνο. Δεν έχουμε καμιά απολυτός ευθύνη για την Διαδικασία DOA και δεν αναλαμβάνουμε διαδικασια DOA (πρέπει να υπάρχει βίντεο κατα την αποσφραγίσει του προιοντος για να αποσταλει ως πειστήριο προβληματος για την διαδικασια  DOA στην επισημη εταιρεια )
Η δυνατότητα αυτή εφόσον παρέχεται από τον κατασκευαστή-προμηθευτη , αφορά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την παραλαβη  24 ωρες και εφόσον το τηλέφωνο δεν μπορει να ενεργοποιηθεί κατα την παραλαβη για την πρώτη έναρξη και ισχύει  για λίγες ωρες από την ημερομηνία παραλαβης (ισχύει διαφορετικός χρόνος για κάθε προϊόν  ανάλογα με τον κατασκευαστή ο αναφερθείς χρόνος ειναι για τα κινητά τηλεφωνα-Tablet-laptop). Στη περίπτωση λοιπόν που το προϊόν καλύπτεται από την υπηρεσία  και επιθυμείτε να την ενεργοποιήσετε, θα πρέπει να ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή-προμηθευτη  διαδικασία αποκατάστασης εντός του προβλεπόμενου από την διαδικασία χρόνου (35 εργάσιμων ημερών) .

Εφόσον προβλέπεται η αντικατάσταση απο την  επισημη εταιρεια  service  center  και το οποιο η αναφερει ότι το  πρόβλημα χρήζει αντικαταστάσεις στο έντυπο παραλαβης την αντικατασταση γραπτός, και όχι επισκευή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στο εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή σημείο επιστροφή- παραλαβη για έλεγχο και έγκριση αντικατάστασης και πάντοτε σύμφωνα με την πολιτική DOA που ισχύει από τον κατασκευαστή. Είναι σημαντικό να επικοινωνείτε με mail εκ’ των προτέρων με τον πάροχο(στο εργοστάσιο κατασκευής  και να ακολουθείται τα βήματα που θα σας πει ) για την  εγγύηση στο επισημο service center ώστε να ενημερωθείτε για τις επιπλέον δυνατότητες – παροχές εγγύησης που παρέχει ο κατασκευαστής.

Διαδικασία

Για να εκμεταλλευτείτε την δυνατότητα  όπου και όταν αυτή προβλέπεται από τον κατασκευαστή θα πρέπει να τηρείται η διαδικασία όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο κατασκευαστής που το κατασκεύασε .
Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει επιστροφή-επισκευή  θα πρέπει το προϊόν να συνοδεύεται από το αντίγραφο του «Παραστατικού Αγοράς», να είναι σε άρτια κατάσταση, να συνοδεύεται με όλα τα παρελκόμενα του, να είναι εντός της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή χρονικής διάρκειας DOA και να συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή του προβλήματος κατά την συμπλήρωση της Φόρμας Επιστροφών.
Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον κατασκευαστή να έχει προηγηθεί η διάγνωση βλάβης και έγκριση αντικατάστασης από εξουσιοδοτημένο Service Center πριν την έναρξη της διαδικασίας DOA, η τελευταία θα γίνεται δεκτή εφόσον έχει προηγηθεί η σχετική έγκριση του Service Center.
Η αποστολή προς τα εξουσιοδοτημένα Service Centers γίνεται με δικά σας μέσα και κόστος εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από τον κατασκευαστή.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Σημειώνεται ότι η διαδικασία DOA ενδέχεται να μην υπόκειται υπό την έγκριση του κατασκευαστή-προμηθευτη ακόμη και μετά από την παραλαβή του προϊόντος απο το καταστημα  μας. Η αποστολή του προιοντος προς επισκευή στο επισημο «Service Center» καθώς και τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς.

Service Centers

Στην περίπτωση που ένα προϊόν παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα εντός της εγγύησης, επικοινωνείτε με το εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή «Service Center» για την κάλυψη της εργοστασιακής Εγγύησης..

Στην περίπτωση που ένα προϊόν αποσταλεί για τεχνικό έλεγχο, και είναι εντός εγγύησης  και διαπιστωθεί ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα απο την προβλεπόμενη εγγυηση του εργοστασίου ο πελάτης  επιβαρύνατε με τα έξοδα έλεγχου που είναι στο ποσό των 45€ το ελάχιστο και την επιστροφη του προιοντος  απο την Γερμανια ποσό 24,90€.

Σε περιπτωσει που παει στην  επισημη αντιπροσωπεία της Γερμανιας επιβαρυνεσται εσεις τα εξοδα αποστολης προς εμας ποσο 7,90€ και  με το ποσο αποστολής 24,90€ προς Γερμανια  και παραλαβη δωρεάν  εφοσον το η ζημιά ειναι απο εγγυηση σε καθε αλλη περιπτωση επιβαρύνεται και η επιστροφη 24,90€  .Για την παραλαβή του προϊόντος πρέπει πρώτα  να εξοφληθεί το ποσό και μετά να αποσταλεί το προιον σας.

Το Service Center μπορεί να σας ενημερώσει για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν στην εμπορική εγγύηση του προϊόντος καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.

Επικοινωνήστε με το επισημο Service Center με mail η για πληροφορίες στο τηλεφωνο  2152151711
Τη διάρκεια της εργοστασιακής εγγύησης του προϊόντος
Τη διαδικασία αποκατάστασης βλάβης
Πού μπορεί να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης

ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Κατά την επικοινωνία σας με το επισημο Service Center να έχετε στην διάθεση σας το ακριβές μοντέλο του προϊόντος και τον σειριακό αριθμό ΙΜΕΙ (συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσεως που συνοδεύουν το προϊόν) και το παραστατικό αγοράς του, γιατί μπορεί να σας ζητηθούν.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία που χρειάζεστε σχετικά με τις Εγγυήσεις των προϊόντων και τα εξουσιοδοτημένα Service Centers μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

13.   Ευθύνη και Αποποίηση Ευθύνης

Η χρήση της ιστοσελίδας www.yoost.gr υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους. Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr σύμφωνα πάντοτε με την νομοθεσία και τα χρηστά ήθη. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα www.yoost.gr, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η ALCITA IKE δεν θα ευθύνεται (αστικώς ή/και ποινικώς) για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημιά κάθε είδους η οποία προκλήθηκε από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία και χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr.

Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας. Η ALCITA IKE δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα σχετικά πεδία (όνομα, διεύθυνση, μήνυμα κλπ.) στις on-line φόρμες επικοινωνίας. Η ALCITA IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη ή έτερα προβλήματα στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr.

Η ALCITA IKE δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά που πιθανόν προκληθεί στον εξοπλισμό του υπολογιστή, smartphones, tablets, TV, σας από ιούς, worms, προγράμματα spyware, ή άλλα παρεμφερή κατά τη διάρκεια της σύνδεσης σας με τον διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε πρόγραμμα anti-virus, firewalls και ότι τα υπόλοιπα προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας είναι ενημερωμένα.

Η ALCITA IKE δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας ή την καθυστέρηση αυτής.

Η ALCITA IKE διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

14. Χρήση Ιστοσελίδας

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οποιονδήποτε αθέμιτο σκοπό ή απαγορευμένο από τους παρόντες όρους ή για να επιδιώξετε την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας η οποία παραβιάζει τα δικαιώματα τη ALCITA IKE ή άλλων. Η ALCITA IKE μπορεί να δώσει σε μέλη τη δυνατότητα να αναρτούν μηνύματα στον διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr. Η ALCITA IKE δεν δεσμεύεται να ελέγχει μηνύματα, πληροφορίες ή περιεχόμενο που αναρτάται στην ιστοσελίδα από χρήστες και δεν έχει καμία ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Εν τούτοις, η ALCITA IKE πιθανόν να παρακολουθεί κατά καιρούς τις αναρτήσεις της ιστοσελίδας και πιθανόν να αρνηθεί, να μην αποδεχτεί και/ή να αφαιρέσει αναρτήσεις από την ιστοσελίδα.

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να αναρτήσετε περιεχόμενο ή άλλου τύπου επικοινωνία που περιλαμβάνει (α) πολιτικό ή άλλου τύπου αθέμιτο, καταχρηστικό, παράνομο, ανάρμοστο, ψευδές, ανακριβές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, χυδαίο, βίαιο, δυσφημιστικό υλικό ή περιεχόμενο που προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις, (β) διαφημίσεις κάθε τύπου, (γ) προσωπικές πληροφορίες (όπως Α.Φ.Μ, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης, τηλεφωνικούς αριθμούς, κλπ.), (δ) εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την ALCITA IKE ή τους συνεργάτες της, (ε) spam, chain letters, ψεύτικα E-mail, διαγωνισμούς και προωθητικό υλικό, (ζ) μηνύματα που προσφέρουν μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικές πληροφορίες, και (η) πληροφορίες παρόμοιες ή σχετικές με τα παραπάνω.

Επιπλέον συμφωνείτε να μη στέλνετε προσκλήσεις σύνδεσης στην ALCITA IKE σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε.

Επιπρόσθετα, στα δικαιώματα και τους περιορισμούς που αναγράφονται στους παρόντες όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα: α) για να στέλνετε αυθαίρετα εμπορικά e-mails, β) να παραβιάζετε οποιοδήποτε προσωπικό δικαίωμα ή δικαίωμα ιδιοκτησίας, γ) να παρουσιάζετε ψευδή στοιχεία που ανήκουν σε άλλους χρήστες ή να χρησιμοποιείτε ψεύτικο e-mail, δ) να αντιποιηθείτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εγγεγραμμένο χρήστη αυτής της ιστοσελίδας ή υπάλληλο της  ALCITA IKE, ε) να πραγματοποιείτε παράνομες δραστηριότητες, ή ζ) να συγκεντρώνετε ή να αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με άλλους χρήστες αυτής της ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο, η) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που είναι παράνομο και για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην ALCITA IKE ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οποιουδήποτε προσώπου, θ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ., ι) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), κ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, λ) για να αποστέλλετε, δημοσιεύετε, αποστέλλετε με e-mail ή μεταδίδεται με άλλους τρόπους οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, μ) για ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, ν) για παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

14.β. Χρήση Ιστοσελίδας

Επίσης συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, η διοίκηση, οι μέτοχοι και άλλοι συνεργάτες της ALCITA IKE δεν ευθύνονται για ενέργειες τρίτων οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr, και η ALCITA IKE ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω αναφερόμενα χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η ALCITA IKE ενστερνίζεται ή αποδέχεται τέτοιου είδους περιεχόμενο.

Η ALCITA IKE σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την επικοινωνία σας με τρίτους προμηθευτές ή παρόχους υπηρεσιών που τυχόν διαφημίζονται στο διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση.

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου μας www.yoost.gr προορίζονται αποκλειστικά για αγορά από τα μέλη του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr. Στα μέλη δεν επιτρέπεται να μεταπωλούν προϊόντα αγορασμένα από το διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr.

Αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα με το παρόν ότι θα αποζημιώσετε την ALCITA IKE και τους συνεργάτες της για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή/και αποθετική ζημία μη αποκλειόμενης τυχόν ηθικής βλάβης) τυχόν υποστούν ή για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί εναντίον τους από τρίτους λόγω περιεχομένου που αναρτήσατε, δημοσιεύσατε ψευδές σχόλιο χωρίς  την απολυτη απόδειξη αυτού, αποδεικνύοντας με την ηλεκτρονική αλληλογραφία και μόνο  ή άλλως μεταφέρατε μέσω των υπηρεσιών της ALCITA IKE, καθώς και σε περίπτωση ανακριβούς καταχώρισης στοιχείων κατά την εγγραφή σας ή την ενημέρωση των στοιχείων σας και γενικότερα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλου κειμένου στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) ή της κείμενης νομοθεσίας. Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχόν αστικών και ποινικών κυρώσεων δύναται να επιφέρει, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της ALCITA IKE, διαγραφή στοιχείων/περιεχομένου καταχωρημένων/αναρτημένων στον διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr ή/και διακοπή της λειτουργίας του λογαριασμού του μέλους που παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης και Συναλλαγών (όπως και κάθε άλλο κείμενο στο οποίο οι Όροι Χρήσης και Συναλλαγών παραπέμπουν) ή την κείμενη νομοθεσία καθώς και των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

Σε περίπτωση που η ALCITA IKE ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική ή δικαστική Αρχή, έτσι ώστε να θεραπευθεί η ζημία, ακόμη και να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παράνομο η επιβλαβές υλικό ή πληροφορίες χωρίς στοιχεια που επιβεβαιώνεται απο την ηλεκτρονική αλληλογραφία , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Τα μέλη δεσμεύονται ότι τα στοιχεία που υποβάλλουν στον διαδικτυακό τόπο www.yoost.gr είναι πλήρη, ορθά και ακριβή, ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου, ότι δεν αντίκεινται στην κατά τα χρηστά ήθη χρήση του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr και ότι δεν παραβιάζουν οιασδήποτε φύσεως δικαιώματα τρίτων και ιδιαίτερα το προσωπικό απόρρητο. Εάν τα στοιχεία που μας έχετε δώσει δεν είναι ακριβή και αληθή, είναι πιθανόν να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί τυχόν παραγγελία σας.

15. Πνευματικά δικαιώματα

Ολόκληρο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου www.yoost.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των σημάτων, λογοτύπων, κειμένων, σχεδίων, γραφικών, φωτογραφιών, λογισμικού, παρεχόμενων υπηρεσιών και το σύνολο των συμφωνιών που τα αφορούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ALCITA IKE και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή με οποιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματική ή περιληπτικά), αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας μας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο.

16. Εγγύηση Προϊόντων

Τα προϊόντα που πωλούνται μέσω της ιστοσελίδας www. yoost.gr καλύπτονται από την εγγύηση που παρέχουν στην Εταιρία γι’ αυτά οι προμηθευτές τους. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επιμέρους προμηθευτές της Εταιρίας. Επίσης, ορισμένα προϊόντα που διατίθενται μέσω της Εταιρίας μπορούν να υποστηρίζονται μόνο από τον κατασκευαστή τους. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν πωλείται με την εγγύηση του κατασκευαστή του. Γι’ αυτό τον λόγο σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε πρώτα με τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανομέα για θέματα που αφορούν το προϊόν.

Η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση ούτε για την ποιότητα/καταλληλόλητα των πωλούμενων προϊόντων για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, ούτε εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών των προϊόντων αυτών και δεν φέρει καμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της.

Οι παραγωγοί – κατασκευαστές καινούργιων διαρκών καταναλωτικών αγαθών εξασφαλίζουν στους καταναλωτές τη συνεχή παροχή τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και την ευχερή προμήθεια ανταλλακτικών και άλλων αγαθών που απαιτούνται για τη χρήση τους σύμφωνα με τον προορισμό τους, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο  ετών από την παράδοση του αγαθού, εκτός και αναφέρεται κάτι διαφορετικό κατά τους όρους.

Σε περίπτωση αντικατάστασης του αγαθού ή ανταλλακτικού του, η εμπορική εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη τη διάρκειά της ως προς το νέο αγαθό ή ανταλλακτικό, εκτός αν σε αυτή ορίζεται διαφορετικά. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, η οποία παρέχει επισκευή καταναλωτικού αγαθού, το αγαθό εμφανίσει κάποιο ελάττωμα και ο απαιτούμενος χρόνος επισκευής του υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή αντικατάστασή τηλεφώνου για όσο χρόνο διαρκεί η επισκευή.

Για κινητά τηλέφωνα: Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά λάθη στη συσκευή. Οποιαδήποτε άλλη βλάβη (πτώση, υγρασία, κακή μεταχείριση, παρέμβαση στα εσωτερικά τμήματα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα-service) αυτομάτως θέτει το προϊόν εκτός εγγύησης και θα υπάρχει χρέωση για την επισκευή του καθώς και για τον έλεγχο.

Η εγγύηση για τα προϊόντα της:

Nokia, Samsung, Sony, LG, Htc, Blackberry, Ulefone, Cubot, Huawei, Xiaomi, Motorola, Oneplus, Oppo, Google, Realme, ZTE, Vivio είναι χρόνια και 1 χρόνο για τα όλα τα προϊόντα της Apple  και Blackview.

Επίσημα εξουσιοδοτημένα service:

APPLE-XIAOMI :2119991000-2119994000
Samsung Service Center: 21 0822 9811
Huawei Customer Service Center: 21 7000 7575
LG Customer Service Center :  2107777076
CAT επισημο service cellcom: 2109902582
Blackview επισημο service cellcom : 2109902582
CUBOT επισημο service cellcom
: 2109902582

Όλες οι μπαταρίες των ηλεκτρονικών gadgets-τηλεφώνων-τάμπλετ έχουν εγγύηση 6 μήνες, εκτός αν το εργοστάσιο ορίζει κάτι άλλο.
Η μπαταρίες απο τα προιόντα της apple καλύπτονται εφοσον  εχουν μειωθεί κατω απο 80% εντος 6 μηνων  .

Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τα προϊόντα της Xiaomi και στα τηλεφωνα που δεν εχουν επισημο service στην Ελλαδα  :
Σε περίπτωση τεχνικής βλάβης εντός της διετίας που προβλέπεται από την εγγύηση του προϊόντος, το προϊόν αποστέλλεται στον προμηθευτή μας στη XIAOMI Γερμανίας προκειμένου να γίνει η όποια επιδιόρθωση. Ο πελάτης αποστέλλει το προϊόν με έξοδα δικα του και επιβαρύνεται και με το κόστος 24,90€ για την αποστολή του προϊόντος στη Γερμανία ενώ η επαναπροώθηση του προϊόντος γίνεται δωρεάν. Μπορείτε να το στείλετε και με δική σας courier εφόσον πρώτα σας στείλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τον επίσημο ντίλερ στη Γερμανία.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την επιδιόρθωση είναι 35 εργάσιμες κατά την διάρκεια της οποίας εάν αργησει περισσότερο απο 20 εργάσιμες ημέρες θα έχετε από μας τηλεφωνική συσκευή μέχρι να έρθει η δική σας (ν.2251/94) .

Όλα τα τηλέφωνα που δεν έχουν επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλαδα αποστέλλονται στον προμηθευτή μας στην Γερμανία με κόστος αποστολής 24,90€ και η επαναπροώθηση σε σας δωρεάν.

1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙΣ.ΜΟΛΙΣ ΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ. Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ MAIL  ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ  ΠΟΥ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΗ.

2. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΑΣ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΜΑΣ. Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ 24,90€ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ) . Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΣΕ ΕΣΑΣ. Μπορείτε να το στείλετε και με δική σας courier εφόσον πρώτα σας στείλουμε όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για τον επίσημο ντίλερ στη Γερμανία.

Όλα τα προϊόντα μας ειναι αγορασμένα απο προμηθευτή της Γερμανίας με ευρωπαϊκές προδιάγραφες.

Πόσο ασφαλή είναι τα προσωπικά μου δεδομένα;

Οι προσωπικές σας πληροφορίες όπως το όνομα ή το E-mail σας χρησιμοποιούνται μόνο για να σιγουρευτούμε ότι θα ενημερωθείτε για τις καλύτερες διαθέσιμες καμπάνιες και ότι θα γνωρίζετε πάντοτε για τις καμπάνιες της  ALCITA IKE. Ελέγξτε την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Συμφωνείτε και αποδέχεστε τους γενικούς ορους .

 

Καλάθι αγορών